Wednesday, February 21, 2007

Tai Tong (Chu4)

Tai Tong @ Cintra Street

Clockwise : xi yao yu pin, fatt choy dried oyster, pai kuat, gulai orr cheong.