Tuesday, January 30, 2007

Ding Tai Feng IV

Got ppl crazy over Ding Tai Feng, not me ah. :)

Clockwise : yang shen xu hong zhao shui, zhi cai shui jiao, braised pork ramen, wo tie & jian bao.

 dtf Iv

ding tai feng III

ding tai feng II

(Shanghai's Ding Tai Feng)